Forvaltning

Rallarvegen som ligg i høgfjellsterreng langs Bergensbanen er den mest populære sykkel­vegen i landet. Jern­baneverket er eigar av Rallarvegen og set vilkår for bruken av denne. Rallarvegen er eit kulturminne i seg sjølv, og går gjennom eit sårbart høgfjells­terreng med mange brukarinteresser knytt til vegen, og som kan gje grunnlag for konflikt. Det er difor trong for ei heilskapeleg og føreseieleg forvaltning av vegen.

Føremålet med ein handlingsplan (strategi) for bruk og drift av Rallarvegen er å leggje til rette for berekraftig bruk av ­vegen. ”Bruk” må tilpassast ”vern”, det vil seie at bruken av Rallar­vegen må vere innan­for dei rammene som vegen som kulturminne set. Samtidig må det bli tatt omsyn til natur­­grunnlag og biomangfald, andre brukargrupper og nærings­interesser. Jernbaneverket er eigar av vegen og set vilkår for bruken. Vegen er eit unikt friluftslivstilbod og av stor betyding for næringsdrivande i området.

Last ned handlingsplanen her:

Handlingsplan (strategi) for bruk og drift av Rallarvegen. Forslag til samordning og tiltak (pdf, 692 kb)